Lid worden

Bent u enthousiast geworden?? Kom gerust op onze volgende bijeenkomst langs. U kunt de sfeer proeven en wij kunnen eventuele vragen voor u beantwoorden.

Mocht u besluiten om lid te worden, dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier hieronder

De kosten bedragen € 30,00 per jaar. Per bijeenkomst vragen wij € 4,00 entreegeld waar u een kopje koffie en een drankje voor krijgt.

Ik wil me aanmelden als lid van VrouwenActief Oene

PRIVACYVERKLARING
VrouwenActief Oene is een vereniging voor vrouwen uit Oene en omstreken met als doelstelling de
saamhorigheid te bevorderen, het onderhouden en bevorderen van sociale contacten, ontspanning, het
stimuleren van de creativiteit, het bevorderen van kennis en actief zijn in de samenleving.
Onze activiteiten
 Beleggen van bijeenkomsten met een afwisselend programma waarin veel verschillende onderwerpen aan bod
komen. Op deze bijeenkomsten spelen ‘ontmoeting en gezelligheid’ ook een belangrijke rol.
 Organiseren van excursies
 Actief lief- en leedbeleid
 Het steunen van goede doelen
 Aanbieden van workshops
 Uitwisseling met andere verenigingen/organisaties
Persoonsgegevens van leden worden door VrouwenActief Oene verwerkt voor de volgende doelstelling(en).
 Administratieve doeleinden
o Voornaam
o Tussenvoegsel
o Achternaam
o Geboortedatum
o Adres en Woonplaats
o Telefoonnummer (vast/ en of mobiel)
o E-mailadres
o Start- en einddatum lidmaatschap
Uw persoonsgegevens worden door VrouwenActief Oene opgeslagen gedurende de looptijd van het
lidmaatschap.
 Nieuwsbrief
o Voornaam
o Tussenvoegsel
o Achternaam
o E-mailadres
o Telefoonnummer
De nieuwbrief is toegankelijk voor zowel niet leden als leden van VrouwenActief Oene
Gebruik van beeldmateriaal
Naast de persoonsgegevens maakt VrouwenActief Oene ook gebruik van beeldmateriaal. Behoudens
schriftelijk afwijzing van betrokkene(n), kunnen foto’s en/of video’s gepubliceerd worden op social media, in de
nieuwsbrief of in de dag- en weekbladen.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 alle personen die namens de vereniging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan;
 we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons
te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Een verzoek tot inzage,
rectificatie of verwijdering kunt u schriftelijk indienen bij de secretaris van de vereniging. Wij kunnen hierbij
vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft
u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Verstrekking aan derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering
van jouw lidmaatschap of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Wij geven nooit persoonsgegevens
door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen
(verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te
waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan
ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct
contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U
heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons
op!
Contactgegevens
Secretaris VrouwenActief Oene
Kanaalstraat 13
8167LL Oene
info@vrouwenactiefoene.nl